Spracovanie osobných údajov

Zaregistrovaním, kontaktovaním nás cez kontaktný formulár, alebo hodnotením nás cez hodnotiaci formulár dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Shinobi.s.r.o, adresa: Hlavná 53/75, 076 12 Kuzmice, IČO: 52 131 564 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu tejto Online registrácie alebo Online kontaktných a hodnotiacich formulárov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Ako Dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Podmienky ochrany osobných údajov